Toyota_report

Toyota Research Report No69 (2016) Index

Visiting fellow

Phototactic Self-driven Oil Droplet

                                             Kentaro SUZUKI and Tadashi SUGAWARA

Shigeki
MITAKU
Kenichi
UEDA
Takao
OHTA
Yasuhiro
IWASAWA
Development of Organic Superconductors and Quantum Spin Liquids

        Gunzi SAITO, Takaaki HIRAMATSU, Yukihiro YOSHIDA, Akihiro OTSUKA,
        Mitsuhiko MAESATO, Yasuhiro SHIMIZU, Hiroshi ITO and Hideo KISHIDA

Hideo
TAKEZOE

Scholarship

Yohei
ISHIDA
Atsushi
TSURUMAKI-
FUKUCHI
Kosuke
MINAMIHATA
Kosuke
SUZUKI
Yuji
NAKAMURA
Yoshiyuki
SUDA
Takeshi
KOYAMA
Kiichi
NIITSU
Kazuhiko
DEGUCHI
Tatsuya
IWATA
Koji
TAKAGI
Exploration of perovskite-type dielectric materials by ab initio calculations and machine learning

                                    Masanobu NAKAYAMA and Masanari OHTAKE

Takahiro
SAIDA
Bun
TSUCHIYA
Sadanari
JINDOU
Makoto
MIWA
Aya
SHIBATA
Motoki
SHIGA
Fumitaka
OHASHI
Kazuhiko
OHNO
Daisuke
YASHIRO
Shigekazu
NAGAI
Masato
SENAMI
Atsushi
KITADA
Yoshihiko
SUSUKI
Keisuke
ASANO
Hayato
TSURUGI
Yasutaka
KITAGAWA
Shintaro
YAMASAKI
Yoichi
HOSHIMOTO
Kosaku
KURATA
Michihiko
NAKANO